Alt om hval

Den norske forvaltningen av hval er tuftet på FNs havrettskonvensjon. Hvalforvaltningen er basert på den best tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om bestanden og Den internasjonale hvalfangstkommisjonen – IWC.

Norges offentlige syn i tilknytning til hvalfangst er et basert på to viktige hensyn; bærekraft og folkeretten til å høste av de levende marine ressursene. Kvotene som settes årlig er i tråd med retningslinjer fra IWCs vitenskapskomité (www.fiskeridir.no).

I en økosystembasert forvaltning av de marine ressursene er det viktig å kunne høste av de ulike nivåene i økosystemet. Forvaltningen er basert på vitenskapelige råd og fangstaktiviteten er underlagt et strengt kontroll- og utøvelsesregelverk.

Bestanden av vågehval i områdene i Nordøst- og Sentral-Atlanteren der Norge driver kommersiell fangst er om lag 150 000 dyr – stor nok til å gi grunnlag for bærekraftig høsting.

ARTIKLER OM HVAL